پروژه سیاستگذاری و مدیریت فناوری

پروژه‌های سیاست‌گذاری و مدیریت فناوری

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات     سال انجام: ۹۶-۱۳۹۵     نوع همکاری: مجری     وضعیت: در حال انجام

کارفرما: شورای عالی اقلاب فرهنگی     سال انجام: ۹۵-۱۳۹۴     نوع همکاری: مجری     وضعیت: در حال انجام

کارفرما: معاونت فناوری پژوهشگاه نیرو     سال انجام: ۹۵-۱۳۹۴     نوع همکاری: مجری     وضعیت: در حال انجام

کارفرما: پارک فناوری پردیس     سال انجام: ۹۵-۱۳۹۴     نوع همکاری: مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: دانشگاه صنعتی امیرکبیر     سال انجام: ۱۳۹۴     نوع همکاری:مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: وزارت نیرو-پژوهشگاه نیرو     سال انجام: ۹۳-۱۳۹۲     نوع همکاری:مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: سازمان صنایع هوایی- شرکت پالکو    سال انجام: ۱۳۹۲     نوع همکاری: همکار     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: سازمان مدیریت صنعتی     سال انجام: ۹۱-۱۳۹۰     نوع همکاری: مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: سازمان مدیریت صنعتی     سال انجام: ۹۱-۱۳۹۰     نوع همکاری: مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: وزارت نیرو-معاونت امور برق و انرژی       سال انجام: ۹۱-۱۳۹۰     نوع همکاری: همکار     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: وزارت دفاع-پژوهشکده قوای محرکه     سال انجام: ۱۳۹۱     نوع همکاری: همکار     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: سازمان انرژی‌های نو ایران     سال انجام: ۹۳-۱۳۹۱     نوع همکاری: مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: وزارت نیرو – معاونت برق و انرژی      سال انجام: ۹۰-۱۳۸۹     نوع همکاری: مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی     سال انجام: ۹۰-۱۳۸۹     نوع همکاری: مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: سازمان انرژی‌های نو ایران     سال انجام: ۱۳۸۷     نوع همکاری: مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: وزارت نیرو-پژوهشگاه نیرو     سال انجام: ۸۸-۱۳۸۷     نوع همکاری: مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: شرکت ملی نفت ایران    سال انجام: ۸۸-۱۳۸۷     نوع همکاری: مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران     سال انجام: ۸۷-۱۳۸۶     نوع همکاری: مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: شرکت پارسیان پویا پلیمر     سال انجام: ۱۳۸۶         نوع همکاری: مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: دفتر همکاری‌های ریاست‌ جمهوری-دبیرخانه سومین همایش توسعه فناوری در صنعت نفت     سال انجام: ۱۳۸۶     نوع همکاری: مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: دفتر همکاری‌های ریاست‌ جمهوری     سال انجام: ۸۶-۱۳۸۵     نوع همکاری: مجری     وضعیت: خاتمه یافته