پروژه برنامه‌ریزی راهبردی

پروژه‌های برنامه‌ریزی راهبردی

کارفرما: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور    سال انجام: ۱۳۹۵     نوع همکاری:مجری     وضعیت: در حال انجام

کارفرما: پژوهشگاه نیرو    سال انجام: ۱۳۹۵     نوع همکاری:مجری     وضعیت: در حال انجام

کارفرما: سازمان بهره‌وری انرژی ایران    سال انجام: ۹۴-۱۳۹۳     نوع همکاری:مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: شرکت توانیر     سال انجام: ۱۳۹۳     نوع همکاری:مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)     سال انجام: ۱۳۹۳     نوع همکاری:مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: سازمان بهره‌وری انرژی ایران     سال انجام: ۱۳۹۳     نوع همکاری:مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: وزارت دفاع- گروه شهید میثمی    سال انجام: ۹۲-۱۳۹۱     نوع همکاری:همکار     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران     سال انجام: ۹۱-۱۳۹۰     نوع همکاری:مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران     سال انجام:۹۱-۱۳۹۰     نوع همکاری:مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: سازمان مدیریت صنعتی     سال انجام: ۹۱-۱۳۹۰     نوع همکاری:همکار     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: سازمان زیبا سازی شهر تهران     سال انجام: ۹۱-۱۳۹۰     نوع همکاری:مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: وزارت نیرو     سال انجام: ۹۰-۱۳۸۹     نوع همکاری:مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: وزارت نیرو     سال انجام: ۹۰-۱۳۸۹     نوع همکاری:مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت های معدنی     سال انجام: ۹۰-۱۳۸۹     نوع همکاری:همکار     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: شرکت خرد افزاران      سال انجام: ۱۳۸۹     نوع همکاری:مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: وزارت نیرو – پژوهشگاه نیرو     سال انجام: ۱۳۸۹     نوع همکاری:مجری     وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: شرکت ماهتاب گستر     سال انجام: ۸۹-۱۳۸۸     نوع همکاری:مجری     وضعیت: خاتمه یافته