لطفا جهت پیشنهاد پروژه های خود در حوزه‌های فعالیت شرکت پیشگامان مدیریت توسعه رهنگار، در زمینه مدیریت منابع انسانی، برنامه‌ریزی راهبردی، مدیریت و سیاست‌گذاری فناوری فرم زیر را تکمیل نمایید.