سیاست‌گذاری و مدیریت فناوری

در محیط پرتلاطم و پویای دنیای امروز، هدایت مسیر توسعه فناوری، مشتمل بر هدف‌گذاری، اتخاذ راهبردها، و تدوین سیاست ها، لازمه‌ی توسعه موفق آن به‌شمار می‌رود. در کشورهایی که در مراحل ابتدایی توسعه زیرساخت‌های دانشی خود قرار دارند (کشورهای درحال‌توسعه)، توسعه یک صنعت فناوری‌محور را نمی توان تنها به دست مکانیزم‌های بازار آزاد سپرد. فناوری چه درونزا و مبتنی بر فعالیتهای تحقیق و توسعه داخلی باشد و چه با منشأ خارجی و برونزا تلقی شود، مستلزم سیاستگذاری و مدیریت صحیح بر فرآیند انتقال و توسعه فناوری است.

در فرایند سیاست‌گذاری در بخش‌ها و حوزه های مختلف کشور، توجه به سه موضوع به منظور عملیاتی شدن سیاست‌ها و برنامه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌عبارت دیگر، می‌توان مد نظر قرار دادن این مسایل را عاملی پراهمیت در موفقیت فرایند سیاست‌گذاری و عملیاتی شدن آن ها برشمرد. اهمیت همگرایی و هم جهت‌سازی تلاش‌ها، وجود مبانی، اصول و ارزش‌های فکری و عملی مشترک و در نهایت توافق جمعی در افق‌های نظری و عملیاتی در فرایند سیاست‌گذاری بیان کننده این سه موضوع است. برای رسیدن به این منظور، لازم است تا تمام بخش‌ها و نهادهای موثر در حوزه‌ای که قصد سیاست‌گذاری در آن وجود دارد احصا شوند و نقش آن ها و شرایط حاکم در مجموع آن حوزه روشن شود. سپس تعارضات میان بخش‌های شناسایی شده کاسته شود و بخش‌های مختلف جهت دستیابی به یک هم افزایی، همراه و یکپارچه گردند. در نهایت، بر مبنای این جمع‌بندی، سندی با اجماع حداکثری برای آینده یک حوزه فناورانه و هر یک از بخش ها و نهادهای آن تدوین گردد.

برنامه­‌های جامع توسعه فناوری حاصل از فرایندهای مختلف برنامه­‌ریزی، شامل مجموعه­‌ای از اهداف، سیاست‌ها، راهبردها، فعالیت‌ها و منابع موردنیاز برای یک دوره زمانی مشخص می­‌باشد. بررسی برنامه­‌های توسعه فناوری چه در داخل و چه در خارج نشان می دهد که مولفه­‌های برنامه­‌های جامع توسعه فناوری یکسان نبوده و هر برنامه توسعه بنا بر مقتضیات زمانی و مکانی، از مولفه­‌های مختلف تشکیل شده است.

سیاست‌گذاری و مدیریت فناوری دارای ابعاد ملی، سازمانی و فردی است. در سطح ملی یا دولتی (سطح کلان)، مدیریت فناوری به شکل‌گیری سیاست‌های عمومی کمک می‌کند. در سطح بنگاه (سطح خرد)، به ایجاد و تثبیت بنگاه‌های رقابت‌پذیر می‌انجامد. در سطح فردی، به ارتقاء ارزش فرد در جامعه کمک می‌کند.

خدمات شرکت پیشگامان مدیریت توسعه رهنگار در حوزه سیاست‌گذاری و مدیریت فناوری به بخشهای زیر تقسیم بندی می شود.

 • مدیریت و سیاستگذاری فناوری
  •  ترسیم نقشه راه فناوری
 • مدیریت و سیاستگذاری فناوری رهنگار
  •  انجام مطالعات تطبیقی در حوزه فناوری
 • اولویت بندی راهبرد رهنگار
  •  تهیه پیوست فناوری
 • انتقال فناوری رهنگار
  •  ارائه خدمات مربوط به انتقال فناوری
 • ارزشگذاری فناوری رهنگار
  •  ارزش‌گذاری و تجاری‌سازی فناوری
 • ارزیابی فناوری رهنگار
  •  ارزیابی فناوری
 • آینده نگاری فناوری رهنگار
  •  آینده‌نگاری فناوری
 • برنامه‌ریزی راهبردی رهنگار
  •  برنامه‌ریزی راهبردی فناوری
 • راهبردهای کلان توسعه فناوری رهنگار
  •  ارائه سیاست‌ها و راهبردهای کلان توسعه فناوری در سطح ملی، بخشی و صنعتی، سازمانی و شرکتی