کنفرانس و دوره های آموزشی

برگزاری همایش و دوره‌های آموزشی

پیشگامان مدیریت توسعه رهنگار طراح و برگزارکننده دوره‌های آموزشی و کنفرانس های مدیریتی می‌باشد. این دوره‌ها و کنفرانس ها با همکاری و مشارکت گسترده جمع بزرگی از اساتید و صاحبنظران حوزه مدیریت کشور برگزار می‌شود.

توسعه کشور و ارتقاء استاندارد زندگی در آن مستلزم بهبود و ارتقاء کیفیت مدیریت در سازمانهای اقتصادی و اجتماعی است. با بهبود مدیریت است که میتوان بهره وری را افزایش داد و از ظرفیت ها و امکانات موجود کالا و خدمات بیشتری را تولید نمود و ظرفیت های زیادتری را بوجود آورد. بهبود مدیریت نیز مستلزم آگاهی و تسلط به دانش مدیریت است. امروزه مدیریت به عنوان یکی از شاخه های معرفت بشری پیشرفت زیادی نموده است و آموزش و تحقیق در زمینه آن گسترش فراوانی یافته است. باتوجه به اهمیت مدیریت در رشد و ارتقاء سازمانها و جوامع، نظامهای آموزش عالی کشورها آموزش و تحقیق در حوزه مدیریت را از نظر کیفی و کمی به سرعت توسعه داده اند. از اینرو شرکت رهنگار مبحث آموزش در حوزه مدیریت را مورد توجه قرار داده است.

مهمترین اهداف شرکت رهنگار از برگزاری دوره‌ها آموزشی و کنفرانس های مدیریتی عبارتند از:

 • ارتقا، توسعه و ترویج دانش مدیریت در شرکت‌ها و سازمان‌ها
 • به روزرسانی علم مدیریت در شرکت‌ها و سازمان‌ها
 • تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصان حوزه‌های مختلف مدیریت
 • بررسی و هم اندیشی در حوزه مهمترین مسائل و چالش‌های موجود در صنعت و بنگاه‌ها
 • تبیین اهمیت مشاوره‌های مدیریت و ترغیب سازمان ها و شرکت ها به توجه به این حوزه
 • فرهنگ سازی و اشاعه تجارب موفق

خدمات شرکت پیشگامان مدیریت توسعه رهنگار در زمینه برگزاری همایش‌ها و دوره‌های آموزشی به حوزه‌های مختلف مدیریتی و آموزشی تقسیم می‌شود که حوزه‌های اصلی آن شامل:

 • مدیریت و سیاستگذاری فناوری
  •  برنامه ریزی راهبردی
 • پروژه سیاستگذاری و مدیریت فناوری
  •  سیاست‌گذاری و مدیریت فناوری
 • مدیریت منابع انسانی رهنگار
  • مدیریت منابع انسانی