برنامه‌ریزی راهبردی

شرایط امروز جهان کسب و کار و سرعت روز افزون تغییرات، نیاز به بررسی و تجدید نظر در سیاست‌ها، خط مشی‌ها و اهداف موجود سازمان‌ها و شرکت‌ها و تنظیم راهبرد مناسب برای مواجه شدن با شرایط جدید را اجتناب ناپذیر می‌نماید و اهمیت برنامه‌ریزی راهبردی را بیش از پیش نمایان می‌کند.
تنظیم این راهبرد ها با تجزیه و تحلیل تغییرات محیطی و شناخت فرصت‌های جدید از یک سو و بررسی محدودیت ها و تهدیدهای ناشی از عوامل محیطی و دگرگونی‌های ناشی از شرایط جدید بازار با انجام مطالعات و تحلیل های علمی و کارشناسی میسر می‌شود. با بررسی عوامل داخلی شرکت، از جمله سازمان و تشکیلات، منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی، نظام‌های مدیریتی و اطلاعاتی و امکانات نرم افزاری، به شناخت نقاط قوت و ضعف شرکت در انجام ماموریت و شناختی از وضعیت موجود دست خواهیم یافت. در ادامه فرایند برنامه‌ریزی راهبردی به تدوین ارکان جهت‌ساز، ماموریت، چشم‌اتداز، اهداف و ارزش‌ها، راهبردها، برنامه عملیاتی و در نهایت به ترسیم نقشه راه و تدوین سند راهبردی پرداخته می‌شود. بر این اساس نیز ماموریت یا رسالت جدید شرکت و سیاست‌ها و راهبردهای جدید تعریف، تنظیم و اولویت بندی شده و بر اساس آن وظایف جدید و طرح ها و پروژه هائی جهت تحول درونی و بازسازی شرکت تعیین خواهد شد.

به‌طور کلی فرایند برنامه‌ریزی راهبردی طی گام‌های متعددی انجام می‌پذیرد. شرکت پیشگامان مدیریت توسعه رهنگار فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی را با در نظر گرفتن بخش‌های مختلف زیر انجام می‌دهد :

 • برنامه ریزی راهبردی رهنگار
  • شناخت وضعیت موجود
 • راهبرد رهنگار
  • تعیین ارکان جهت‌ساز، ماموریت، چشم‌انداز، اهداف و ارزش‌ها
 • اولویت بندی راهبرد رهنگار
  • تدوین راهبردها
 • برنامه عملیاتی
  • تدوین برنامه‌های عملیاتی
 • راهبردهای آتی رهنگار
  • ترسیم نقشه راه و تدوین سند راهبردی